Všeobecné obchodné podmienky

Mapa Poukaz Jedálny lístok Kalendár

Všeobecné obchodné podmienky


Prevádzkovateľ Penziónu:

RANČ u BOBIHO, s.r.o.
sídlo: Hlavná 85, 935 33 Nový Tekov
IČO: 34 115 226
IČ DPH: SK2020402626
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 1016/N
(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)


I. Úvodné ustanovenia

1. Poskytovanie ubytovacích, stravovacích a iných služieb klientom a ubytovanie klientov v Penzióne sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „VOP“), ktoré sú zároveň ubytovacím poriadkom. Klient prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania v Penzióne a využívania služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.

2. VOP sú okrem iného zverejnené na recepcii Penziónu a na internetovej stránke Prevádzkovateľa.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne ustanovenia VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa a na recepcii Penziónu.


II. Všeobecné obchodné podmienky

1. Tieto VOP platia pre zmluvy o ubytovaní osôb v Penzióne, zmluvy o prenájme izieb, konferenčných a banketových miestností a zariadení v Penzióne na podujatia a na vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky ostatné služby poskytované klientovi Prevádzkovateľom. Iné obchodné a zmluvné podmienky sa pre vzťah medzi Prevádzkovateľom a klientom použijú len, ak budú vopred písomne dohodnuté medzi zmluvnými stranami.

2. Zmluva o ubytovaní medzi Prevádzkovateľom a klientom vzniká písomným potvrdením ústne alebo písomne podanej žiadosti klienta o rezerváciu izby v Penzióne. Zmluva o ubytovaní sa uzatvára na dobu určitú.

3. Zmluvnými stranami sú Prevádzkovateľ a klient. Pri objednávke ubytovania alebo iných služieb treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Prevádzkovateľovi spolu s klientom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

4. Akýkoľvek podnájom alebo ďalší prenájom miestností alebo zariadení Penziónu, ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie, resp. na iné účely ako bolo zmluvne dohodnuté, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa.


III. Podmienky poskytovania ubytovacích služieb klientom

1. Prevádzkovateľ môže ubytovať v Penzióne iba klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Klient sa prihlasuje na recepcii Penziónu ihneď po príchode. K prihláseniu je klient povinný predložiť zodpovednému pracovníkovi recepcie svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti.

2. Každý klient, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný vyplniť a odovzdať zodpovednému pracovníkovi recepcie úradné tlačivo o hlásení pobytu predložené klientovi pri príchode, pričom všetky požadované údaje je klient povinný uviesť pravdivo a úplne.

3. Prevádzkovateľ poskytuje v Penzióne ubytovaným klientom služby v plnom rozsahu podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z.

4. Prevádzkovateľ môže vy výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než ako bolo dohodnuté, aj sa iné ubytovanie podstatne nelíši od ubytovania dohodnutého v potvrdenej objednávke.

5. Pokiaľ nie je s klientom dohodnuté inak, klientovi je k dispozícii rezervovaná izba v Penzióne od 14:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu klienta. Klient nemá právny nárok na skoršie využívanie rezervovanej izby v Penzióne.

6. Izby využívaná klientom musí byť v dohodnutý deň odjazdu klienta uvoľnená a odovzdaná klientom Prevádzkovateľovi najneskôr do 11:00 hod. V prípade oneskoreného uvoľnenia a odovzdania izby po 11:00 hod. do 14.00 hod. má prevádzkovateľ právo účtovať klientovi poplatok za oneskorené odovzdanie izby vo výške 50% z ceny ubytovania v danej izbe. V prípade oneskoreného uvoľnenia a odovzdania izby po 14:00 hod. má prevádzkovateľ právo účtovať klientovi poplatok za oneskorené odovzdanie izby vo výške 100% z ceny ubytovania v danej izbe.

7. Izba sa považuje za uvoľnenú a odovzdanú klientom Prevádzkovateľovi potom, ako klient vynesie z izby všetky svoje veci odovzdá kľúče alebo magnetickú kartu od izby zodpovednému pracovníkovi recepcie Penziónu a oznámi mu odhlásenie sa z ubytovania v Penzióne. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby, úhradu a spotrebu klienta, a to najneskôr do jednej hodiny od uvoľnenia a odovzdania izby klientom.

8. Rezervovanú izbu, do ktorej sa klient nenasťahoval najneskôr do 22:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu klienta, môže Prevádzkovateľ prenajať tretej osobe. To neplatí, ak bol medzi Prevádzkovateľom a klientom výslovne dohodnutý neskorší príjazd klienta. V prípade vopred dohodnutého príchodu po 22:00 hod., má Prevádzkovateľ právo účtovať klientovi poplatok za neskorý príchod vo výške 20 EUR.

9. Ak klient požiada Prevádzkovateľa o predĺženie dohodnutej doby ubytovania, môže mu Prevádzkovateľ ponúknuť aj inú izbu za inú cenu než tú, v ktorej bol klient pôvodne ubytovaný. Klient nemá nárok na ubytovanie v izbe, v ktorej bol pôvodne ubytovaný ani v na ubytovanie v inej izbe Penziónu, ak z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov Penziónu nie je možné ubytovanie klientovi poskytnúť.


IV. Ceny a platobné podmienky

1. Cenník služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je k dispozícii na nahliadnutie na recepcii Penziónu a na internetovej stránke Prevádzkovateľa.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od klienta pri rezervácii ubytovania alebo iných služieb zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny klientom objednaných služieb.

3. Klient je povinný za ubytovanie a ďalšie ním využívané služby zaplatiť dohodnuté zmluvné ceny podľa cenníka služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Klient je povinný najneskôr v deň ukončenia ubytovania Klienta v Penzióne alebo v posledný deň poskytovania služieb Prevádzkovateľom, na základe predloženého vyúčtovania ubytovania a služieb poskytnutých Prevádzkovateľom, alebo na základe predloženej faktúry spolu s vyúčtovaním prijatých záloh od klienta zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu za ubytovanie a všetky Prevádzkovateľom poskytnuté služby.

4. Ak Klient skráti svoj dohodnutý pobyt v Penzióne, Prevádzkovateľ má právo vyúčtovať Klientovi plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku dohodnutého pobytu v Penzióne.

5. Ak cena za Prevádzkovateľom poskytnuté služby klientovi prekročí sumu 700 EUR, klient je povinný na vyzvanie zodpovedného pracovníka recepcie cenu za doposiaľ Prevádzkovateľom poskytnuté služby ihneď uhradiť.

6. Prevádzkovateľ je po dohode s klientom oprávnený vystaviť klientovi faktúru so splatnosťou maximálne 14 dní odo dňa vystavenia.

7. Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa započítať proti pohľadávke Prevádzkovateľa voči klientovi akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči Prevádzkovateľovi.


V. Povinnosti a zodpovednosť zmluvných strán

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených a odložených klientom v priestoroch a areáli Penziónu. Za klenoty, peniaze a iné cennosti Prevádzkovateľ nezodpovedá.

2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci klienta v priestoroch a areáli Penziónu.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá klientovi za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla klientovi mimo priestory a areál Penziónu.

4. Pri ochorení alebo úraze klienta Prevádzkovateľ zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

5. V izbe, ostatných priestoroch Penziónu a v areáli Penziónu nesmie klient bez súhlasu Prevádzkovateľa premiestňovať zariadenie Penziónu, robiť akékoľvek úpravy alebo zásahy do zariadení Penziónu.

6. V izbe, ostatných priestoroch Penziónu a v areáli Penziónu nesmie klient bez súhlasu Prevádzkovateľa používať vlastné elektrické spotrebiče s výkonom nad 1000 Wattov.

7. Z bezpečnostných dôvodov nie je klient oprávnený nechať deti vo veku do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v izbe ani v ostatných priestoroch a v areáli Penziónu.

8. Klient nie je oprávnený vnášať do izieb, priestorov Penziónu a do areálu Penziónu zbrane a strelivo.

9. V čase od 22:00 do 7:00 je klient povinný dodržiavať na izbách a v priestoroch Penziónu nočný pokoj.

10. Fajčenie je povolené len vo vybraných priestoroch Penziónu. V izbách Penziónu je zakázané fajčenie a užívanie akýchkoľvek omamných a psychotropných látok.

11. Ubytovanie akýchkoľvek zvierat v izbách Penziónu je povolené za príplatok podľa platného cenníka.

12. Ak je klientovi Prevádzkovateľom poskytnuté parkovacie miesto na odstavenie motorového vozidla klienta v areáli Penziónu, Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu alebo akékoľvek poškodenie motorového vozidla klienta odstaveného v areáli Penziónu a vecí nachádzajúcich sa v tomto motorovom vozidle.

13. Klient zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia Penziónu klientom alebo osobami, ktoré sú ubytované v Penzióne alebo sa zúčastňujú na akcii v Penzióne alebo v areáli Penziónu spolu s klientom.

14. Klient je povinný škodu za ktorú Prevádzkovateľovi zodpovedá nahradiť najneskôr v deň ukončenia ubytovania Klienta v Penzióne alebo v posledný deň poskytovania služieb Prevádzkovateľom.

15. Sťažnosti klientov a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti Prevádzkovateľa prijíma zodpovedný pracovník recepcie.

16. V prípade porušenia povinností a zákazov, uvedených v bodoch 6. až 12. tohto článku V. VOP, klientom, je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každé jednotlivé porušenie povinností a zákazov uvedených v bodoch 6. až 12. tohto článku V. VOP.


VI. Storno podmienky, odstúpenie od zmluvy

1. V prípade zrušenia rezervácie pobytu individuálnym klientom v lehote 3 a menej dní pred dohodnutým dňom príjazdu klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi storno poplatok vo výške 100% z dohodnutej ceny objednaných služieb.

2. V prípade zrušenia rezervácie pobytu klientom pri skupinových rezerváciách:

a. v lehote 21 až 14 dní pred dohodnutým dňom príjazdu klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi storno poplatok vo výške 30% z dohodnutej ceny objednaných služieb,

b. v lehote 13 až 4 dni pred dohodnutým dňom príjazdu klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi storno poplatok vo výške 50% z dohodnutej ceny objednaných služieb,

c. v lehote 3 a menej dni pred dohodnutým dňom príjazdu klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi storno poplatok vo výške 100% z dohodnutej ceny objednaných služieb.

3. Pri výraznom znížení reálneho počtu osôb oproti objednanému počtu osôb si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo prehodnotiť výšku poskytnutej zľavy.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:

a. nastane udalosť vyššej moci alebo nastanú iné okolnosti, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá, v dôsledku ktorých sa plnenie zmluvných povinností stane nemožným,

b. klient pri rezervácii izby v Penzióne uviedol zavádzajúce alebo nepravdivé údaje týkajúce sa podstatných skutočností pre uzavretie zmluvy,

c. Prevádzkovateľ sa odôvodnene domnieva, že využitie služieb Prevádzkovateľa by mohlo ohroziť prevádzku Penziónu, bezpečnosť tretích osôb, alebo vážnosť a dobré meno Prevádzkovateľa a Penziónu.

5. Pri odstúpení od zmluvy zo strany Prevádzkovateľa nemá klient nárok na odstupné, kompenzáciu ani náhradu škody.


VII. Ochrana osobných údajov

1. Klient v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov Prevádzkovateľom podľa tohto zákona.

2. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním, spracovávaním a uchovávaním osobných údajov klienta uvedených na žiadosti o rezerváciu izby v Penzióne, alebo v objednávke, za účelom zabezpečenia a poskytnutia klientom objednaných služieb zo strany Prevádzkovateľa a pre splnenie povinností Prevádzkovateľa uložených zákonom, a to na nevyhnutnú dobu.

3. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov klienta aj pre potreby marketingových aktivít Prevádzkovateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch Prevádzkovateľa, a to na dobu počas ktorej sú tieto aktivity vykonávané.

4. Odvolanie súhlasu klienta je možné uskutočniť písomne s udaním alebo bez udania dôvodu.


VIII. Záverečné ustanovenia

1. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, neovplyvní to zákonnosť, platnosť ani vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP, s výnimkou ak by dôležitosť alebo iné okolnosti vzťahujúce sa na neplatné ustanovenie týchto VOP znamenali, že dané ustanovenie nie je možné oddeliť od zostávajúcich ustanovení týchto VOP.

2. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právny poriadkom Slovenskej republiky.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.08.2016